Lenka Tsikoliya

cz | en

prev | next

mezioborový projekt | Město a mobilita

ČVUT | Urbanismus VI | U6 Tendence 2015
Garantka předmětu: doc. Ing. arch. Irena Fialová

 

pracovní skupina: Zdenka Říhová, Jiří Spurný, Kristýna Svobodová, Michal Sommer, Michal Koubek, Lenka Janušková


S negativními dopady individuální automobilové dopravy na životní prostředí, zdraví, bezpečnost a obyvatelnost veřejných prostranství se potýkají města napříč zeměkoulí. Modernistickým receptem na řešení těchto problémů byla výstavba dalších, kapacitnějších silnic, případně rozšiřování těch stávajících. Podle nikterak nových výzkumů (viz Kurfürst, 2002) ale výstavba dalších silnic nevede ke snížení dopravní zátěže, naopak, generuje dopravu novou. S výstavbou dalších silnic sice roste mobilita, ale nezvyšuje se tím časová úspora ani dosažitelnost různých cílů a nezlepšuje se tak kvalita života; naopak, doprava se stává samoúčelnou aktivitou, kterou lidé tráví neúměrné množství svého času. Dostupnost, zásadní pro vyšší kvalitu života, je naopak vysoká ve městech, která při řešení dopravních problémů sázejí na veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Zabýváme se zkoumáním takových alternativních variant řešení dopravní situace a obecně prostoru města, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí, příznivější lidskému zdraví, bezpečnější a nezřídka také ekonomicky spravedlivější a krásnější. Zajímáme se o to, jaké existují strategie a opatření, směřující k redukci IAD a podpoře alternativních druhů dopravy, i jaké jsou dosud neaplikované možnosti a vize směřující k udržitelnější mobilitě. V neposlední řadě nás bude zajímat možný dopad těchto vizí na město.  

První úkol: Place-making – role umění při tvorbě místa (v dopravně zatížených lokalitách).
V řadě měst je umění součástí dopravních staveb a jejich bezprostředního okolí. Ve velkých amerických městech instituce zajišťující dopravu generují programy podporující umění (Boston, New York,...) (link) Umění integrované do dopravních staveb. Jsou v Praze či jinde díla, která jsou primárně určena automobilistům a cestujícím, tedy publiku v pohybu? Obohacují život ve městě nebo je už ani nevnímáme?  

Druhý úkol: Analýza, hodnocení a koncept řešení konkrétní pražské lokality.
Plukovníka Mráze v úseku Hornoměcholupská × Horolezecká (nepohodlné a nebezpečné přecházení, vhodná i revitalizace okolního prostoru zastávky, místního OC, parkování, kontejnerů...)
doc. Ing. arch. Irena Fialová